ޚަބަރު
ޔޫރޯގެ ޑްރީމް ޓީމަށް ހޮވުނީ ކޮން ބައެއް؟
ޔޫރޯ ތަށި އުފުލާލި ދުވަހަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ 'ޚާއްޞަ' ދުވަސް- ރޮޑްރީ
އެންމެ މޮޅު ގޯލު ކީޕަރުގެ މަޤާމު މާޓިނޭޒް ދިފާއު ކޮށްފި
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ކޮލަމްބިއާގެ ރޮޑްރިގޭޒް އަށް، ރަން ބޫޓު މާޓިނޭޒް އަށް!
ކެރިއަރުގެ 45 ވަނަ ތައްޓާއެކު، މެސީގެ ރެކޯޑަށް ފުރިހަމަ ކަމެއް!
ކޮޕާ އެމެރިކާ ކާމިޔާބުކޮށް، އާޖެންޓީނާ އަށް ޖެހި ޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ތަށި
ތައްޓާއެކު ސްޕޭނުގެ ރަސްގެފާނުގެ އަރިހުގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖަކީ ކާކު؟
އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކޯޗު ކަމާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމާނަން: ސައުތު ގޭޓް
ޔޫރޯގެ ރަންބޫޓު ހަ ކުޅުންތެރިއަކަށް
ޔޫރޯ އާއެކު ފުއެންޓޭ އަށް ޚާއްސަ ޝަރަފެއް
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރޮޑްރީ، ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޔަމާލް
އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް، ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެއިނުން ޔޫރޯ ކާމިޔާބު ކޮށްފި
ސްޕެއިން އަކީ ފޭވަރިޓުންނެއް ނޫން: ފުއެންޓޭ
ސައުތުގޭޓަށް އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް!
ސައުތުގޭޓް ވަކި ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އިންގްލެންޑުގެ ނެތް!
ނޭޓޯގެ ބައްދަލުވުން ކުރުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު، ބޮޑު ވަޒީރު ނިކުންނެވީ ކޭންގެ ޕެނަލްޓީ ބައްލަވަން!
ބޮޑުވަޒީރުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސިންނަށް ތަށި ނުލިބިދާނެތަ؟
ޔޫރޯ ފައިނަލަށް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ވަޑައިގަންނަވަނީ
ފްލައިޓްތައް ފުރި، އަގުތައް އުފުލިއްޖެ، ފައިނަލް މެޗަށް ނުދެވި ތިބީ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާތައް
ލަމީން ޔަމާންގެ މައްސަލާގައި ޖަރުމަނުގެ ގާނޫނަށް ސްޕޭނުން ތަބާވާނެތަ؟