ރިޕޯޓު
ސައުތުގޭޓްގެ ހިތްވަރު ގަދަ އަޒުމަށް ޔޫރޯގެ ޝަރަފު ޙައްޤު!
ވަޓްކިންސް: ބަދަލަށް އަރައި، އިންގްލެންޑު ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ހީރޯ!
އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިންގެ ލޯބިވެރިން ކޯޗާ މެދު ނުރުހުންވަނީ ކީއްވެ؟
އިންގްލެންޑުގެ ސަޕޯޓަރުން: "ސައުތުގޭޓަށް މިކަން ކުރެވޭނެ!"
އިންގްލެންޑުގެ އުންމީދީ ތަރި ސަކާ!
ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އިންގްލެންޑުން ކުރާ މަސައްކަތާއި، ސައުތުގޭޓްގެ ހިތްވަރު!
ލަނޑު ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ގަޕޯ އާއި މުސިއާލާ
ސައުތުގޭޓް ބުއްދިވެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ، އިންގްލެންޑަށް ޔޫރޯ ގައި އޮތީ ނިކަމެތިކަން
ސްޕެއިން އިން "ޓިކި-ޓަކަ" ދޫކޮށްލުން، ޔޫރޯގެ ފުރުސަތު ބޮޑުތަ؟
ފްރާންސް އިން ތައްޔާރުވާން ޖެހެނީ އެމްބާޕޭ ނެތް ޙާލަތަކަށް!
ޖަމާލް މުސިއާލާ: ޗެލްސީ އާއި އިންގްލެންޑަށް ގެއްލުނު "ތަރި"!
ބެލިންހަމް: އިންގްލެންޑުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާ ތަފާތު!
ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ތަރިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިން!
އިންގްލެންޑުގައި ކޭން އަށް، "ހާާލަންޑް ރޯލް" އަދާ ނުކުރެވޭ!
ޔޫރޯ އަށް ޖޯޖިއާ ކޮލިފައިވީ ކިހިނެއް؟
ރޮނާލްޑޯ: ކަރުނަ އިން އެއް ފަރާތްވެލައި، ޔޫރޯ ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި!
އެމްބާޕޭ އަށް ބަހަނާއެއް ނެތް، ޔޫރޯ ގައި ވިދާލަން މަޖުބޫރު!
ޔޫކްރެއިން އިން ޔޫރޯ ދެކެނީ މުބާރާތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ދުނިޔެއަށް ހާލަތު ދައްކާލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި!
ބެލްޖިއަމްގެ އައު ޖީލުގައި އޮތީ ޑި ބްރޭނާ އާއި ލުކާކޫގެ ނަން!
ޔޫރޯ ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ، އިންގްލެންޑަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ފެއިލްވުން!