15/06 00:00 Group A #1
މިއުނިކް: އެލިއާންޒް އެރީނާ
15/06 18:00 Group A #2
ކޮލޯން ސްޓޭޑިއަމް
15/06 21:00 Group B #3
1. ބާލިން: އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން ބާލިން
16/06 00:00 Group B #4
3. ޑޯޓްމުންޑް: ސިގްނަލް އިދުނާ ޕާކް
16/06 18:00 Group D #5
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
16/06 21:00 Group C #6
ސުޓުޓްގާޓް އެރީނާ
17/06 00:00 Group C #7
އައުފްޝާލްކާ އެރީނާ
17/06 18:00 Group E #8
މިއުނިކް: އެލިއާންޒް އެރީނާ
17/06 21:00 Group E #9
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
18/06 00:00 Group D #10
ޑުސެލްޑޯފް އެރީނާ
18/06 21:00 Group F #11
3. ޑޯޓްމުންޑް: ސިގްނަލް އިދުނާ ޕާކް
19/06 00:00 Group F #12
ލައިޕްޒިގް ސްޓޭޑިއަމް
19/06 18:00 Group B #13
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
19/06 21:00 Group A #14
ސުޓުޓްގާޓް އެރީނާ
20/06 00:00 Group A #15
ކޮލޯން ސްޓޭޑިއަމް
20/06 18:00 Group C #16
މިއުނިކް: އެލިއާންޒް އެރީނާ
20/06 21:00 Group C #17
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
21/06 00:00 Group B #18
އައުފްޝާލްކާ އެރީނާ
21/06 18:00 Group E #19
ޑުސެލްޑޯފް އެރީނާ
21/06 21:00 Group D #20
1. ބާލިން: އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން ބާލިން
22/06 00:00 Group D #21
ލައިޕްޒިގް ސްޓޭޑިއަމް
22/06 18:00 Group F #22
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
22/06 21:00 Group F #23
3. ޑޯޓްމުންޑް: ސިގްނަލް އިދުނާ ޕާކް
23/06 00:00 Group E #24
ކޮލޯން ސްޓޭޑިއަމް
24/06 00:00 Group A #25
ސުޓުޓްގާޓް އެރީނާ
24/06 00:00 Group A #26
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
25/06 00:00 Group B #27
ޑުސެލްޑޯފް އެރީނާ
25/06 00:00 Group B #28
ލައިޕްޒިގް ސްޓޭޑިއަމް
25/06 21:00 Group D #29
3. ޑޯޓްމުންޑް: ސިގްނަލް އިދުނާ ޕާކް
25/06 21:00 Group D #30
1. ބާލިން: އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން ބާލިން
26/06 00:00 Group C #31
މިއުނިކް: އެލިއާންޒް އެރީނާ
26/06 00:00 Group C #32
ކޮލޯން ސްޓޭޑިއަމް
26/06 21:00 Group E #33
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
26/06 21:00 Group E #34
ސުޓުޓްގާޓް އެރީނާ
27/06 00:00 Group F #35
އައުފްޝާލްކާ އެރީނާ
27/06 00:00 Group F #36
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
29/06 21:00 #37
1. ބާލިން: އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން ބާލިން
30/06 00:00 #38
އައުފްޝާލްކާ އެރީނާ
30/06 21:00 #39
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
01/07 00:00 #40
އައުފްޝާލްކާ އެރީނާ
01/07 21:00 #41
ޑުސެލްޑޯފް އެރީނާ
02/07 00:00 #42
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
02/07 21:00 #43
މިއުނިކް: އެލިއާންޒް އެރީނާ
03/07 00:00 #44
ލައިޕްޒިގް ސްޓޭޑިއަމް
05/07 21:00 #45
ސުޓުޓްގާޓް އެރީނާ
06/07 00:00 #46
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
06/07 21:00 #47
ޑުސެލްޑޯފް އެރީނާ
07/07 00:00 #48
1. ބާލިން: އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން ބާލިން
10/07 00:00 #49
މިއުނިކް: އެލިއާންޒް އެރީނާ
11/07 00:00 #50
އައުފްޝާލްކާ އެރީނާ
15/07 00:00 #51
1. ބާލިން: އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން ބާލިން
21/06 05:00 Group A #1
މާސެޑޭޒް ބެންޒް ސްޓޭޑިއަމް
22/06 05:00 Group A #2
އާލިންގެޓަން ޓެކްސަސް ސްޓޭޑިއަމް
23/06 03:00 Group B #3
ލެވީ ސްޓޭޑިއަމް
23/06 06:00 Group B #4
އެންޖީއާރު ސްޓޭޑިއަމް
24/06 03:00 Group C #5
އާލިންގެޓަން ޓެކްސަސް ސްޓޭޑިއަމް
24/06 06:00 Group C #6
ހާޑް ރޮކް ސްޓޭޑިއަމް
25/06 03:00 Group D #7
ހާޑް ރޮކް ސްޓޭޑިއަމް
25/06 06:00 Group D #8
ސޮފީ ސްޓޭޑިއަމް
26/06 03:00 Group A #9
ޗިލްޑްރަން މާކީ ޕާކް
26/06 06:00 Group A #10
މެޓްލައިފް ސްޓޭޑިއަމް
27/06 03:00 Group B #11
އެލެގަންޓް ސްޓޭޑިއަމް
27/06 06:00 Group B #12
ސޮފީ ސްޓޭޑިއަމް
28/06 03:00 Group C #13
މާސެޑޭޒް ބެންޒް ސްޓޭޑިއަމް
28/06 06:00 Group C #14
މެޓްލައިފް ސްޓޭޑިއަމް
29/06 03:00 Group D #15
މާސެޑޭޒް ބެންޒް ސްޓޭޑިއަމް
29/06 06:00 Group D #16
އެލެގަންޓް ސްޓޭޑިއަމް
30/06 05:00 Group A #17
ހާޑް ރޮކް ސްޓޭޑިއަމް
30/06 05:00 Group A #18
އެކްސްޕްލޯރިއާ ސްޓޭޑިއަމް
01/07 05:00 Group B #19
މާސެޑޭޒް ބެންޒް ސްޓޭޑިއަމް
01/07 05:00 Group B #20
ކިއުޓޫ ސްޓޭޑިއަމް
02/07 06:00 Group C #21
އެކްސްޕްލޯރިއާ ސްޓޭޑިއަމް
02/07 06:00 Group C #22
އެރޯ ހެޑް ސްޓޭޑިއަމް
03/07 06:00 Group D #23
ލެވީ ސްޓޭޑިއަމް
03/07 06:00 Group D #24
ކިއުޓޫ ސްޓޭޑިއަމް
05/07 06:00 #25
އެންޖީއާރު ސްޓޭޑިއަމް
06/07 06:00 #26
އާލިންގެޓަން ޓެކްސަސް ސްޓޭޑިއަމް
07/07 15:00 #27
ސްޓޭޓް ފާމް ސްޓޭޑިއަމް
07/07 18:00 #28
އެލެގަންޓް ސްޓޭޑިއަމް
10/07 05:00 #29
މެޓްލައިފް ސްޓޭޑިއަމް
11/07 05:00 #30
ބޭންކް އޮފް އެމެރިކާ ސްޓޭޑިއަމް
15/07 05:00 #31
ހާޑް ރޮކް ސްޓޭޑިއަމް
ގްރޫޕް
Copyright © 2024, Raajje Television Pvt Ltd. All rights reserved.